Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dierenkliniek De Groote Vriend

 

Artikel 1: DefinitiesIn deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst van opdracht (geaccordeerde offerte) tussen Dierenkliniek De Groote Vrienden en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen.

 

Dierenkliniek De Groote Vriend: de Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp)personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.

 

Patiënt: het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, de dieren of de groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht.

 

Cliënt: de eigenaar en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht Dierenkliniek De Groote Vriend de Behandelingsovereenkomst uitvoert.

 

Debiteur: degene op wiens naam de factuur van Dierenkliniek De Groote Vriend is gesteld.

 

Dierenarts: degene die op grond van (thans) de Wet Dieren tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en is ingeschreven in het daartoe bestemde register, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige (be)handelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diensten verricht.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waaronder Behandelingsovereenkomsten (geaccordeerde offertes), tussen Dierenkliniek De Groote Vrienden de Cliënt waarbij Dierenkliniek De Groote Vriend goederen en of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan de Cliënt, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien Dierenkliniek De Groote Vriend uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

2.4  Eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Dierenkliniek De Groote Vriend uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 

3.1  Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen van Dierenkliniek De Groote Vriend tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij door Dierenkliniek De Groote Vriend schriftelijk anders is aangegeven.

3.2  De tussen Dierenkliniek De Groote Vriend en de Cliënt te sluiten overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door Dierenkliniek De Groote Vriendschriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Dierenkliniek De Groote Vriend met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

3.3  Indien een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, is Dierenkliniek De Groote Vriend te allen tijde gerechtigd om alle kosten die Dierenkliniek De Groote Vriend heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te doen, in rekening te brengen.

3.4  Dierenkliniek De Groote Vriend heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien Dierenkliniek De Groote Vriend van mening is dat behandeling van de Patiënt geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft, tenzij Dierenkliniek De Groote Vriend op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

 

Artikel 4: Inhoud overeenkomst

 

4.1  De tussen Dierenkliniek De Groote Vriend en de Cliënt gesloten Behandelingsovereenkomst is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Dierenkliniek De Groote Vriend tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten.

4.2  Dierenkliniek De Groote Vriend voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht.

4.3  Dierenkliniek De Groote Vriend heeft het recht bij het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden zoals specialisten, zzp’ers e.d.

4.4  De Behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het, leveren van diergeneesmiddelen en/of het toedienen van diergeneesmiddelen, voor zover wettelijk toegestaan en met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 4.5, door de Cliënt zelf,

opdracht van derden. In het geval dat hiervan sprake is, is mede het bepaalde in artikel 8.8 van toepassing.

4.5 Het enkele feit dat Dierenkliniek De Groote Vriend betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op de Cliënt en/of de betreffende derde ter zake de Patiënt uit hoofde van de wet- en regelgeving in het kader van de toediening en verstrekking van diergeneesmiddelen rustende verplichtingen, waaronder de administratieve verplichtingen.

 

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging overeenkomst

 

  • De Behandelingsovereenkomst wordt tussentijds beëindigd door:
  • een eenzijdige beslissing van de Dierenkliniek De Groote Vriend, indien Dierenkliniek De Groote Vriend van mening is dat van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
  • het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door Dierenkliniek De Groote Vriend
zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of Dierenkliniek De Groote Vriend in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zo nodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen. De Cliënt is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.
  • het overlijden van de Patiënt (huisdier).
  • een eenzijdige beslissing van Dierenkliniek De Groote Vriend indien het vertrouwen tussen Dierenkliniek De Groote Vrienden de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2  Indien de Behandelingsovereenkomst op eenzijdig verzoek van Dierenkliniek De Groote Vriend tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenkliniek De Groote Vriend, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3  Indien een overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dit naar beoordeling van de Dierenkliniek De Groote Vriend.

 

Artikel 6: Tarieven, vergoeding, betaling en no-show

 

6.1  Dierenkliniek De Groote Vriend stelt de in rekening te brengen tarieven en vergoeding vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende btw vermeld.

6.2  Betaling van de nota (factuur) van Dierenkliniek De Groote Vriend dient contant (incl. bij pin) te geschieden, direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen. Indien niet direct betaald wordt is Dierenkliniek De Groote Vriend gerechtigd voorgeschreven diergeneesmiddelen tijdelijk achter te houden tot dat er betaald is. De eventuele risico’s hiervan zijn voor de Client. Dierenkliniek De Groote Vriend zal te allen tijde voorkomen dat het huisdier in levensbedreigend gevaar komt.

6.3  Dierenkliniek De Groote Vriend heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Dierenkliniek De Groote Vriend is ontvangen, tenzij Dierenkliniek De Groote Vriend op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

6.4  Betaling op rekening of in termijnen is  niet mogelijk, tenzij anders is overeengekomen. In uitzonderlijke voorkomende niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

6.5  Indien meerdere nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de oudste nota.

 6.6  Bij niet-tijdige betaling zal de Debiteur direct en van rechtswege in verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijn en is de Debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of het restant van de openstaande vordering.

6.7  De Debiteur is niet gerechtigd enige (betalings)verplichting aan Dierenkliniek De Groote Vriend op te schorten, noch is de Debiteur gerechtigd verrekening, uit welken hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door Dierenkliniek De Groote Vriendin rekening zijn en/of worden gebracht.

6.8  Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

6.9  Dierenkliniek De Groote Vriend heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij Dierenkliniek De Groote Vriend ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen.

6.10  Betalingen van de Debiteur strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

6.11 Wij hanteren een no-show beleid. Wanneer een Client niet komt opdagen op een geplande afspraak brengen wij kosten in rekening van maximaal de prijs van de helft van het consult. Geplande afspraken kunnen telefonisch of per email worden verzet naar een latere datum in goed overleg. De eventuele gezondheidsrisico’s van het niet op komen dagen of verzetten van de afspraak voor het huisdier zijn voor de Client.

6.12 Een Client die onder (financieel) bewind staan moeten dit vooraf melden bij Dierenkliniek De Groote Vriend en (schriftelijke) toestemming hebben van de bewindvoerder alvorens wij kunnen overgaan tot behandeling. In geval van nood kan hiervan door de dierenarts worden afgeweken op rekening en risico van de Client.

 

Artikel 7: Klachten

 

7.1 De Cliënt is verplicht om de door Dierenkliniek De Groote Vriend te verrichten prestatie en/of te leveren goederen, waaronder begrepen medicamenten, onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.

7.2   We hanteren een klachtenprocedure.  De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar zijn geworden, aan Dierenkliniek De Groote Vriend (schriftelijk) te melden. Bij overschrijding van deze termijn van 30 dagen vervalt elke aanspraak jegens Dierenkliniek De Groote Vriend ter zake enig gebrek en/of enige onvolkomenheid.

  • Indien Dierenkliniek De Groote Vriend de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft Dierenkliniek De Groote Vriend te allen tijde het recht om:
  • indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de 
juiste wijze te verrichten of;
  • het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;
  • dit is aan en de keuze van Dierenkliniek De Groote Vriend.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 

Algemeen

8.1  Indien Dierenkliniek De Groote Vriend en/of de Dierenarts op enigerlei wijze aansprakelijk zal/zullen zijn jegens de Cliënt dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dierenkliniek De Groote Vriend c.q. de Dierenarts wordt uitgekeerd.

8.2  Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

8.3  De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan deze overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

8.4  De Cliënt vrijwaart Dierenkliniek De Groote Vriend voor alle aanspraken van derden die het gevolg 
mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.

8.5  Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

 

Artikel 9: Eigendom en gegevens

 

9.1  Dierenkliniek De Groote Vriend behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de Patiënt en de uitvoering van de overeenkomst.

9.2  Dierenkliniek De Groote Vriend zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

9.3  Voor de uitvoering van de overeenkomst maakt Dierenkliniek De Groote Vriendgebruik van de (persoons)gegevens die de Cliënt aan Dierenkliniek De Groote Vriend verstrekt. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de Cliënt conformeert Dierenkliniek De Groote Vriend zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van Privacy.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

10.1  Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voort mochten vloeien tussen Dierenkliniek De Groote Vrienden de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2  De Rechtbank in het arrondissement ’s-Hertogenbosch waar Dierenkliniek De Groote Vriend is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, onverminderd de bevoegdheid van Dierenkliniek De Groote Vriend een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.